Savjetovanje sa javnošću

Plan savjetovanja sa javnošću za 2023. godinu


IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BOGDANOVCI ZA 2021. GODINU

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2021. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je u trajanju do 09.12.2022.


PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE 2024. I 2025.GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.GODINU


GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2023. GODINU

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Bogdanovci za 2023. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje je u trajanju do 30.11.2022. godine.


Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu


Savjetovanje s javnošću - Prijedlog Ugovora o koncesiji u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci


Plan savjetovanja sa javnošću za 2022. godinu