Načelnik

Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju službenih automobila, pdf


Prilog Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2022


Izvješće Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci za 2021. godinu, pdf


DVD DVD Bogdanovci 1


PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOGDANOVCI U 2021. GODINI

PLAN PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BOGDANOVCI U 2021.


ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRODAJE RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

ODLUKA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRODAJE SLUŽBENOG VOZILA


PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA POSEBNIH MJERA I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA

PLAN PLAN